poster
FILM DETAILS
Directed by

Mabel Cheung

THE PLAYERS

Daniel Wu
Shu Qi
Geng Le
Richard Ng Yiu-Hon
Faye Yu Feihong

ORIGINAL TITLE

Bak Ging Lok Yue Liu

ALTERNALE TITLE

Beijing Love Story (Working title)

LINKS OF INTEREST