poster
FILM DETAILS
Directed by

Vivian Chang

THE PLAYERS

Shu Qi
Hsiao Shu-shen
Hsia Ching-ting
Huang Pin-hsuan
Leon Dai
Tammy Tseng
Elaine Jin

ORIGINAL TITLE

Xiao Bai Wu Jin Ji

STUFF
LINKS OF INTEREST