poster
FILM DETAILS
Directed by

Corey Yuen

THE PLAYERS

Shu Qi
Karen Mok
Vicki Zhao Wei
Song Seoung Heon
Michael Wei
Ricardo Mamood
Yasuaki Kurata

ORIGINAL TITLE

Xi yang tian shi

ALTERNALE TITLE

Sunset Angels
Virtual Twilight

STUFF
LINKS OF INTEREST