poster
FILM DETAILS
Directed by

Gam Gwok Chiu

THE PLAYERS

Jordan Chan
Shu Qi
Zhang Zhen

ORIGINAL TITLE

Dai Yat Chi Dik Chan Mat Chip Chuk

LINKS OF INTEREST